Monthly ProgrammesToggle

October - 2017

Date Programms
01 hn. sIm¨p-t{Xky cq]-Xm-²y-£sâ \ma-tl-Xp-I-Xn-cp-\mÄ _Ym-\nb: B´-cnIkuJy ssZhm-\p-`h[ym\w (1þ6)
04 hn. {^m³knkv AÊokn
06 _Ym-\nb : PmK-c-W-{]mÀ°\
07 Jesus Youth: Service Team Meeting
08 Jesus Youth: Conference
10 Jesus Youth: Household gathering
11 {]oIm\ tImgvkv (11-þ14) {InÌo³: {InÌ-t^gvkv kwKaw
12 \ho-I-c-W-ap-t¶äw: a²yØ {]mÀ°\ Sow aoänwKv
14 Bhn-em-bnse hn. t{Xky
15 aXt_m[\w AÀ²hmÀjnI ]co£ _Ym-\nb: B´-cnIkuJy ssZhm-\p-`h[ym\w (15-þ20)
20 \ho-I-c-W-ap-t¶äw: tkmW kÀÆokv Sow aoänwKv
21 \ho-I-c-W-ap-t¶äw: tkmW a²y-Ø-{]mÀ°\m Zn\w
22 Jesus Youth: Nurses, Teens, Campus Team Meeting
28 hn.- bqZm XtZ-hqkv _Ym-\nb: AJÞ P]-ame kaÀ¸-Ww þ kam-]\w
ShutDown